Η μεταφυσική σημασία του αριθμού της πεντάδος

21

Είναι γνωστόν ότι ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του, πίστευαν ότι το σοφότατον των όντων εις το σύμπαν, είναι ο αριθμός. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστική και η σχετική ρήσις αυτών «το γάρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός».

Είναι γεγονός, ότι στην αρχαία Ελλάδα, κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε ένα και μοναδικόν αριθμόν. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε λέξις αντιστοιχεί επίσης σε ένα και μοναδικόν αριθμόν, ο οποίος κατά την αρχαία εποχή ονομαζόταν συνάριθμος, όπως μας πληροφορεί ο μεταπυθαγόρειος Ιάμβλιχος, ο οποίος στο κείμενό του με τίτλον «Τα θεολογούμενα της αριθμητικής» στο κεφάλαιον περί της εξάδος, μας αναφέρει ότι: «η συναρίθμησις του κόσμου ονόματος εξακόσια εστίν». Επιβεβαιώνοντας τον Ιάμβλιχον, υπολογίζοντας τον αριθμόν της λέξεως κόσμος, καταλήγουμε στον αριθμόν 600. Πράγματι:

Κόσμος = 20 + 70 + 200 + 40 + 70 + 200 = 600

Για τους πυθαγορείους, κάθε αριθμός είχε ειδική σημασία και εφόσον κάθε λέξις ή κάθε όνομα αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικόν αριθμόν, είχαν δώσει αριθμούς ακόμη και εις τα ονόματα των θεών. Είναι επίσης γνωστόν, ότι ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητές του να έχουν χαραγμένον το σύμβολον του πεντακτίνου αστέρος εις την δεξιά παλάμη αυτών.

Επίσης, όλοι οι μαθητές της πυθαγορείου σχολής, ήσαν υποχρεωμένοι να γνωρίζουν την γεωμετρική κατασκευή του συγκεκριμένου σχήματος. Το γεγονός ότι η γεωμετρική κατασκευή της χρυσής τομής είχε γίνει για πρώτη φορά εις την πυθαγόρειον σχολήν, αποδεικνύει ότι το πυθαγόρειον ομακοείον ήταν ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια της αρχαιότητος. Επειδή όμως η συγκεκριμένη γεωμετρική κατασκευή σχετίζεται άμεσα με το κανονικόν πεντάγωνον, συνάγεται ότι αυτή είναι σχετική και με τον αριθμόν της πεντάδος. Έτσι, ο αριθμός 5 ήταν πολύ σημαντικός για τους πυθαγορείους, αλλά και για αρκετούς άλλους μύστες και διδασκάλους. Ένας από αυτούς ήταν ο Leonardo Da Vinci, ο οποίος εις το έργον του «βιτρούβιος άνθρωπος» έχει κωδικοποιήσει καλώς την γεωμετρική σχέση του κανονικού πενταγράμμου με τον άνθρωπον.
Υπολογίζοντας τώρα τον αριθμόν που προκύπτει από την λέξη άνθρωπος, ανακαλύπτουμε ότι αυτός μας οδηγεί πάλι στην πεντάδα. Πράγματι, ο αριθμός της λέξεως άνθρωπος είναι 1310 και προσθέτοντας τα τέσσερα ψηφία αυτού, καταλήγουμε εις τον αριθμόν 5:

Άνθρωπος = 1+ 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 200 = 1310 => 1 + 3 + 1 + 0 = 5

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίον, διότι ο άνθρωπος έχει μεγάλη σχέση με τον αριθμόν 5, διότι κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα του έχει πέντε δάκτυλα, αλλά και αυτός μαζί με την κεφαλή του έχει πέντε άκρα, τα οποία σε συγκεκριμένη διάταξη σχηματίζουν κανονικόν πεντάγωνον. Ακόμη, ο αριθμός των αισθήσεων του ανθρώπου είναι ο αριθμός της πεντάδος. Αυτό φαίνεται και μέσω των δύο ακόλουθων λεξαριθμικών σχέσεων:

Η ΟΡΑΣΙΣ + Η ΑΚΟΗ + Η ΑΦΗ + Η ΓΕΥΣΙΣ + Η ΟΣΦΡΗΣΙΣ = 3335

3335 => 3 + 3 + 3 + 5 = 14 => 1 + 4 = 5

Υπολογίζοντας τώρα τον πυθμενικόν λεξάριθμον της φράσεως το πλήθος των αισθήσεων, καταλήγουμε στον αριθμόν πέντε, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο λόγος έχει γνώση ακόμη και για τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου.

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ = 3200 => 3 + 2 + 0 + 0 = 5

21

Επίσης, θεωρείται ότι ο αριθμός πέντε διαθέτει μαγικές ιδιότητες. Δεν είναι τυχαίον ότι ακόμη και τα παιδιά ενστικτωδώς σχεδιάζουν πολλές φορές το πεντάγραμμον και αρκετοί από εμάς διαισθανόμαστε τον δυναμικό του χαρακτήρα.
Ο αριθμός 5 ενώνει το αρσενικόν και το θηλυκόν, διότι γνωρίζουμε ότι το δύο αντιστοιχεί εις το θηλυκό, ενώ το 3 στο αρσενικόν, το δε άθροισμα αυτών εις τον αριθμόν πέντε. Επίσης, ο αριθμός 5 έχει άμεση σχέση, ακόμη και με την ζωή και αυτό φαίνεται όχι μόνον από τον αριθμόν της λέξεως ζωή, αλλά ακόμη και από το πλήθος των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου, τα οποία όπως γνωρίζουμε είναι 23 ζεύγη. Πράγματι:

Ζωή = 7 + 800 + 8 = 815 => 8 + 1 + 5 = 14 => 1 + 4 = 5

Ακόμη, από την πρόσθεση των δύο ψηφίων του αριθμού 23, καταλήγουμε και πάλι εις τον αριθμόν 5, διότι: 23 => 2 + 3 = 5

Επίσης, σχετικά με τον πρώτον αριθμόν 23 (πρώτος καλείται ο αριθμός που διαιρείται μόνον με τον εαυτό του και την μονάδα), πρέπει να τονίσουμε ότι είναι άμεσα σχετιζόμενος με τον αριθμόν της φράσεως η Γαία και αυτό δεν είναι τυχαίον, διότι ο κεκλιμένος άξων περιστροφής του πλανήτου μας ως προς τον κατακόρυφον άξονα, παρουσιάζει κλίση 23 μοιρών. Πράγματι:

Η Γαία = 8 + 15 = 23 !!!

Επίσης, ο αριθμός 5 έχει άμεση σχέση με το ύδωρ, διότι κάθε μόριον αυτού συνδέεται με τη γωνία ενός κανονικού πενταγώνου. Το γεγονός ότι το ύδωρ αποτελεί ένα πλέγμα υγρών κρυστάλλων από εύκαμπτα κανονικά εικοσάεδρα είναι εκπληκτικόν, διότι είναι γνωστόν ότι οι πυθαγόρειοι αντιστοιχούσαν το ύδωρ με το κανονικόν εικοσάεδρον, το οποίον ήταν το πέμπτον πλατωνικόν στερεόν. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίον ότι τα πλατωνικά στερεά είναι ακριβώς πέντε και έχουν τεράστια σχέση με την συμπαντική δημιουργία.

Ακόμη, η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μουσική κλίμαξ, η οποία είναι γνωστή ως πεντατονική, αποτελείται από πέντε τόνους, οι οποίοι αντιστοιχούν με τα μαύρα πλήκτρα του πιάνου, που ομαδοποιούνται σε δυάδες και τριάδες. Επίσης, το πέντε είναι το μήκος της διαγωνίου ενός ορθογωνίου τριγώνου, το οποίον έχει κάθετες πλευρές με μήκη το ένα και το δύο και ακόμη δεν είναι τυχαίον ότι το 5 είναι ένας από τους τρεις αριθμούς που περιλαμβάνονται στην μαθηματική έκφραση της χρυσής τομής, δηλαδή του αριθμού φ, ως πηλίκον του αθροίσματος της τετραγωνικής ρίζας του πέντε συν την μονάδα και όλο αυτό διά του δύο.

Θα εξετάσουμε τώρα τον αριθμόν της φράσεως η πεντάς, η οποία είναι η αρχαία ελληνική φράσις που περιγράφει τον αριθμόν 5. Έκπληκτοι, θα διαπιστώσουμε ότι από τον αριθμόν που θα προκύψει, θα καταλήξουμε και πάλι εις τον αριθμόν 5. Πράγματι:

Η πεντάς = 8 + 636 = 644 => 6 + 4 + 4 = 14 => 1 + 4 = 5

Επιπλέον, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει λεξαριθμική ισοψηφία μεταξύ των φράσεων η αθάνατη Ελλάς και η Θεία Τριάς με το όνομα Εμμανουήλ. Τούτο, συσχετίζει το όνομα Εμμανουήλ, ένα από τα οκτώ ονόματα του Ιησού Χριστού, (το οποίον σημαίνει ο Θεός μεθ’ ημών) με τον αριθμόν της πεντάδος και με το έθνος των κατά πλειοψηφίαν ορθοδόξων Ελλήνων, καθώς επίσης και την Θεία Τριάδα, μέλος της οποίας είναι ο Εμμανουήλ ως ενσάρκωσις του Θείου λόγου.

Η πεντάς = Εμμανουήλ = Η αθάνατη Ελλάς = Η Θεία Τριάς = 644

Η πιθανότης να λάβουμε τον αριθμόν 5 από το άθροισμα των τριών ψηφίων του αριθμού 644, ισούται με 1 προς 9, ενώ η πιθανότης να μην λάβουμε τον αριθμόν 5, ισούται με 8 προς 9. Παρότι η δεύτερη πιθανότης είναι οκτώ φορές μεγαλύτερη από την πρώτη, λαμβάνουμε τον σωστόν αριθμόν και αυτό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την μαθηματική δομή και την νοημοσύνη της ελληνικής γλώσσης.

Ακόμη, θα διαπιστώσουμε ότι ο πυθμενικός αριθμός της λέξεως φιλοσοφία, είναι επίσης ο αριθμός της πεντάδος. Πράγματι:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ = 1391 => 1 + 3 + 9 + 1 = 14 => 1 + 4 = 5

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, είναι ο πατήρ της γεωμετρίας. Έζησε και έδρασε κατά τον έκτον π. Χ. αιώνα και θεωρείται ως ένας εκ των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος. Ο πυθμενικός αριθμός της φράσεως Θαλής Μιλήσιος, είναι ο αριθμός 6, που αντιστοιχεί με τον προχριστιανικόν αιώνα που αυτός έζησε.

ΘΑΛΗΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ = 816 => 8 + 1 + 6 = 15 => 1 + 5 = 6

Ο Σόλων ο Αθηναίος ήταν ο μεγάλος νομοθέτης των Αθηνών και έζησε κατά τον χρυσούν αιώνα, δηλαδή τον πέμπτον αιώνα π. Χ. ενώ ο αριθμός που εξάγεται από το άθροισμα της φράσεως Σόλων Αθηναίος, είναι επίσης ο αριθμός πέντε.

ΣΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ = 1499 => 1 + 4 + 9 + 9 = 23 => 2 + 3 = 5

Πέντε από τους κυριότερους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ήσαν ο Θαλής, ο Σόλων, ο Σωκράτης, ο Λυκούργος και ο μέγας διδάσκαλος και μύστης Πυθαγόρας. Το λεξαριθμικόν άθροισμα των ονομάτων αυτών, ισούται με το άθροισμα της φράσεως πολιτισμική υπεροχή των Ελλήνων εις πάντα τα έθνη, αναδεικνύοντας έτσι το μεγαλείον της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

ΘΑΛΗΣ + ΣΟΛΩΝ + ΣΩΚΡΑΤΗΣ + ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ + ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ = 5184

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ = 5184

Ο πυθμενικός αριθμός που εξάγεται από το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως αι επιστήμαι, είναι ο αριθμός 8, δηλώνοντας έτσι την ισοψηφία του με το πλήθος των κυρίων αρχαίων επιστημών, οι οποίες ήσαν η γραμματική, η ρητορική, η αριθμητική, η γεωμετρία, η λογική, η αστρονομία, η μουσική και η ιατρική. Πράγματι:

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ = 665 => 6 + 6 + 5 = 17 => 1 + 7 = 8

Το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως που περιγράφει τις οκτώ αυτές επιστήμες, είναι ο αριθμός 5153, ο οποίος καταλήγει και πάλι εις τον αριθμόν της πεντάδος, αποδεικνύοντας έτσι την σχέση αυτών με τον άνθρωπον, ο οποίος όπως αποδείξαμε σχετίζεται με τον αριθμόν 5.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ + Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ + Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ + Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ + Η ΛΟΓΙΚΗ + Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ + Η ΜΟΥΣΙΚΗ + Η ΙΑΤΡΙΚΗ = 5153 => 5 + 1 + 5 + 3 = 14 => 1 + 4 = 5

Δεν είναι τυχαίον το γεγονός, ότι ο αριθμός 5 είναι ο πέμπτος όρος της φυσικής ακολουθίας Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5,…, η οποία έχει τεράστια σχέση με την κοσμική δημιουργία. Ακόμη, ο αριθμός 5 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός όσον αφορά την μαθηματική επιστήμη, διότι ανήκει στην ακολουθία των πρώτων αριθμών. Πρώτοι αριθμοί, είναι εκείνοι οι αριθμοί, οι οποίοι έχουν ως διαιρέτες μόνον τον εαυτό τους και την μονάδα. Από αυτούς τους αριθμούς, παράγονται όλοι οι άλλοι φυσικοί αριθμοί και έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτοί αντιστοιχούν με τα άτομα των αριθμών.

Από συμβολική άποψη, το 5 αντιπροσωπεύει τον αισθησιασμόν και της σαρκικές ηδονές, επειδή είναι ο αριθμός των πέντε αισθήσεων και έτσι κυβερνά εκείνους που υπακούουν στις παρορμήσεις της σάρκας, μάλλον παρά του πνεύματος. Ακόμη, το 5 σχετίζεται με το φυσικόν σώμα του ανθρώπου, διότι είναι ο αριθμός των πέντε γνωστών αισθήσεων, αλλά και αυτός που εκφράζει την φύσιν. Πράγματι, αποτελείται από το 1, δηλαδή την Θεία δυναμικότητα που δημιουργεί την ζωήν και από το 4 που σχετίζεται με την υλική δημιουργία του ενιαίου χωροχρονικού συστήματος (x, y, z, t) των τεσσάρων διαστάσεων. Η ισοψηφία του αριθμού που αντιστοιχεί στην λέξη φύσις με τον αριθμόν της λέξεως άνθρωπος, δεν αποδεικνύει μόνον την μεγάλη σχέση του ανθρώπου με την φύση, αλλά και την σχέση μεταξύ του αριθμού 5 και της φύσεως. Είναι γεγονός, ότι:

Φύσις = Άνθρωπος = 1310 => 1 + 3 + 1 + 0 = 5

Το Κατά Ιωάννην ευαγγέλιον, ξεκινά με την φράση «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος», μία φράσις που είναι εξαιρετικής σημασίας, η οποία αποτελείται από δεκαεπτά λέξεις. Η λεξαριθμική άθροισις αυτής της φράσεως, με την προϋπόθεση να συμπεριληφθεί και η προσγεγραμμένη, η οποία έχει την μορφή του γράμματος ιώτα (ι), και επομένως μετρά ως 10, μας οδηγεί στην ανακάλυψη μίας πολύ θαυμαστής ισοψηφίας, η οποία αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι και ο Συμπαντικός Αρχιτέκτων. Πράγματι:

Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος = Ο Συμπαντικός Αρχιτέκτων = 3627 !!!
Όμως, ο Συμπαντικός Αρχιτέκτων, είναι ο Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την γεωμετρία της συμπαντικής κτίσεως, όπως μας πληροφορεί η επόμενη ισοψηφία, η οποία από τον αριθμό 4616, καταλήγει στον αριθμόν 17:

Ο Μέγας αρχιτέκτων του σύμπαντος = 4616

Γεωμετρία της συμπαντικής κτίσεως = 4616 => 4+6+1+6 = 17

Το πλήθος των ελληνικών αρχιτεκτονικών ρυθμών είναι ίσον με τον αριθμόν της τριάδος. Πράγματι, τρεις ήσαν οι αρχαίοι ρυθμοί της ελληνικής αρχιτεκτονικής: Ο Ιωνικός, ο Δωρικός και ο Κορινθιακός. Όμως, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την σοφία του Έλληνος λόγου ως εξής:

ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΩΝ = 6285 6285 => 6 + 2 + 8 + 5 = 21 => 2 + 1 = 3 !!!

Το Θείον αρχέτυπον, είναι η δημιουργός αιτία της μαθηματικής κτίσεως του κόσμου. Το έψιλον, είναι το πέμπτον σύμβολον του Ελληνικού αλφαβήτου και συμβολίζει το κανονικόν πεντάγωνον, διά την κτίσιν του οποίου, απαιτείται η γνώσις του χρυσού αριθμού φ, που ευθύνεται δια την γένεσιν της χρυσής σπείρας της δημιουργίας. Η θεογονία του Ησιόδου, έχει άμεση σχέση με την ποίηση του κόσμου, δηλαδή την ποίηση εκ του υλικού μηδενός και τούτο γίνεται αντιληπτό με την αποκωδικοποίηση της ιεράς τετρακτύος, όταν το ον άνθρωπος εισέλθει στον εσώτερον, δηλαδή τον φιλοσοφικόν εαυτόν του. Τότε λέμε ότι ο άνθρωπος ανυψώνεται πνευματικά και προσεγγίζει την αλήθεια. Τα προαναφερθέντα, εξηγούν την σχετική ισοψηφία που ακολουθεί:

Κανονικόν πεντάγωνον = Θείον αρχέτυπον = 1750

Όμως, ποια είναι η σχέσις μεταξύ των αριθμών 5 και 17; Μία άγνωστη στους πολλούς μαθηματική ακολουθία, είναι η ακολουθία των πρώτων αριθμών του Γάλλου μαθηματικού Fermat. Αυτή, έχει ως εξής: 3, 5, 17, 257, 65537. Μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε μόνον πέντε πρώτους αριθμούς αυτής της ακολουθίας, ενώ μεταξύ αυτών περιέχεται και ο αριθμός 5 όπως και ο αριθμός 17. Ο αριθμός 17, ο οποίος είναι και ένας αρκετά σημαντικός αριθμός για τους illuminati, οι οποίοι θεωρούν ότι μαζί με τους αριθμούς 11 και 13, αποτελεί μία πολύ σημαντική τριάδα διαδοχικών πρώτων αριθμών.
Ο λόγος της σημαντικότητος της ισοψηφίας που ακολουθεί, είναι η ερμηνεία της, η οποία είναι λίγο μακροσκελής. Πριν από την αρχή του υλικού σύμπαντος, το άναρχον τριαδικόν ον αποτελούμενον από τρεις ενεργειακές σφαίρες για κάποιον πολύ σοβαρόν λόγον, αποφάσισε να προκαλέσει την ταυτόχρονη κρούση αυτών των σφαιρών, προκειμένου να προκύψει το αρχικόν υλικόν ον. Όμως, ο κύκλος περιστρεφόμενος κατά 360 μοίρες γύρω από μία διάμετρό του, παράγει την σφαίραν, η οποία αποτελεί τον θεμελιώδη μαθηματικόν μηχανισμόν της κτίσεως του μικροκόσμου, συνεπώς και του μακροκόσμου.
Αμέσως μετά την σύγκρουση των τριών σφαιρών, παρήχθη το κοσμογονικόν πεντάγραμμον και άρα ο κανονικός πενταδικός σχηματισμός. Αυτός, είναι εγγεγραμμένος σε κύκλον και αφού οι μέσοι και άκροι λόγοι είναι αναγκαίοι και ικανοί διά την κτίσιν αυτού, δημιουργείται ένα πλήθος από ισοσκελή τρίγωνα (ισοσκελές), που προσδίδει μία αρμονία, την αρμονία της χρυσής τομής και ακόμη, μία ισοκατανομή μηκών των πλευρών των τριγώνων. Αυτή η ισονομική κατανομή, είναι η ιδιομήκης ενέλιξις, που παράγει το κανονικόν πεντάγραμμον.

Πεντάγραμμον = ισοσκελές = κύκλος = πενταδικός = 740

Μέσοι και άκροι λόγοι = κτίσις = 740

Η λεξαριθμική ανάλυσις μεταξύ της σχέσεως των ανωτέρω φράσεων περί της ισοψηφίας με τον αριθμόν 740, η οποία συσχετίζει κάποια σημαντικά λεκτικά, τα οποία σχετίζονται με την συμπαντική δημιουργία, συμφωνεί πλήρως με την ισοψηφία μεταξύ της φράσεως κανονικός πεντάκτινος αστήρ και της λέξεως αρχιτέκτων. Η ισοψηφία αυτή, συσχετίζει τα δύο αυτά λεκτικά με τον τετραψήφιον αριθμόν 2186, ο οποίος και πάλι καταλήγει εις τον πρώτον αριθμόν 17.

Αρχιτέκτων = κανονικός πεντάκτινος αστήρ = 2186 => 2+1+8+6 = 17

Ακόμη, θα ανακαλύψουμε ότι η φράσις η κοσμική αλήθεια, έχει το αυτό λεξαριθμικόν άθροισμα με τον αριθμόν της λέξεως πέντε, καταλήγοντας στο γεγονός ότι το πέντε εμπεριέχει κωδικοποιημένη την κοσμική αλήθεια του σύμπαντος. Πράγματι:

Πέντε = Η κοσμική αλήθεια = 440

Όσον αφορά το εξαιρετικής σημασίας σύνθημα «ισχύς εν τη ενώσει», παρατηρούμε ότι αυτό ισοψηφεί με το λεξαριθμικόν άθροισμα της φράσεως ο εκλεκτός των Ελλήνων, γεγονός που δηλώνει ότι μόνον ένας εκλεκτός άνδρας θα ενώσει τους Έλληνες και θα τους κάνει ισχυρούς, βγάζοντας τους από το τέλμα της σημερινής άθλιας πολιτικοοικονομικής καταστάσεως.

Ισχύς εν τη ενώσει = Ο εκλεκτός των Ελλήνων = 2843

Σε πλήρη συμφωνία με τα προαναφερθέντα περί της ισχύος διά της ενώσεως, είναι και η θαυμαστή ισοψηφία που ακολουθεί, η οποία αποκαλύπτει ποιο είναι το πραγματικόν όπλον των Ελλήνων. Το όπλον των Ελλήνων, είναι η ένωσις αυτών, διότι:

Όπλον Ελλήνων = Η ένωσις = 1273

Αργυρόπουλος

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s